ἀντίλυτρον (antílitron) 1 Timóteo 2:6 o que significa?


A tradução da Bíblia acima transmite melhor, e de forma mais fácil de entender, o sentido original pretendido pelo escritor inspirado.

 

Esta palavra grega provém de  473 /antí, “correspondente a, ao invés de/troca” e 3083 /lýtron, “preço de resgate”

A obra Greek and English Lexicon to the New Testament (Léxico Grego e Inglês do Novo Testamento), de Parkhurst, diz que significa:

“um resgate, preço de redenção, ou, antes, um resgate correspondente”.

Ele cita Hyperius como dizendo:

“Significa corretamente um preço com o qual se redimem do inimigo os cativos; e aquela espécie de troca em que a vida de um é remida pela vida de outro.”

Ele conclui por dizer:

“Por isso, Aristóteles usa o verbo [an‧ti‧ly‧tró‧o] para remir vida com vida.” (Londres, 1845, p. 47)

  (LSJ)

τό, ἀντίλυτρον

Um resgate1 Ep.Timóteo 2:6.   2 antídoto, remedioOrph. L.593.


Argonautica em Grego

 

THE ORPHIC ARGONAUTIC

  

No livro Synekdēmos hieratikos escrito em grego em 1831, lemos sobre ἀντίλυτρον como intercambiável com antídoto

 

Em Eusebius, observamos o emprego do substantivo ἀντίλυτρον m  Commentarius in Isaiam 2.42 Demonstratio Evangelica  10.1.19-20

“· αὐτὸς γὰρ αὐτὸν παρεδίδου ὁ κύριος ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἵνα γένηται ἀντίψυχον καὶ «ἀντίλυτρον» ἡμῶν. ”   (Página 228 do PDF acima) 


 

Greek (Liddell-Scott)

ἀντίλυτρον: -ου, τό, τὸ ἀντὶ λύτρου διδόμενον, «Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων» Ἐπιστ. πρὸς Τιμ. Α΄, β΄, 6. 2) ἐν Ὀρφ. Λιθ. 587, ἀντίδοτον φάρμακον.

ἀντίλυτρ-ον, τό,

A resgate, 1 Ep.Ti.2.6.   2 antídoto, remedio, Orph. L.593. fonte aqui


Francês (Bailly abrégé)

ου (τό) :
1 rançon;
2 remède.
Étymologie: ἀντίλύτρον.


 

Espanhol (DGE)

-ου, τό
1 rescate τῆς ἰδίας … γυναικός Polyaen.Exc.52
crist. de la redención de Cristo, Al.Ps.48.9, ὑπὲρ πάντων 1Ep.Ti.2.6, ἡμῶν Eus.M.24.457C, 22.768B.
2 antídotoremedio ἀ. κρατερώτατον Orph.L.593.


 

Léxico de Thayer

ἀντιλύτρου, τό, O que é dado em troca por outra coisa como preço de redenção ,resgate: Orphica lith. 587; (cf. Winer’s Grammar, 25).


 

Greek Monolingual

ἀντίλυτρον, το (AM)
αυτό που δίνεται αντί λύτρων, αντίτιμο για τη λύτρωση
(«Ἰησοῡς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων»
ΚΔ)
αρχ.
το αντίδοτο.