Mateus capítulo 4 Grego-Português


 
 

1 Τότε ὁ Ἰησοῦς  ἀνήχθη  εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος,
 Então o Jesus foi conduzido para o ermo  pelo o espírito, 

 πειρασθῆναι   ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2 καὶ νηστεύσας  ἡμέρας
para ser tentado pelo o Diabo.   E  tendo jejuado dias

 τεσσεράκοντα καὶ τεσσεράκοντα ⇔ νύκτας ὕστερον ἐπείνασεν. 
 quarenta   e  quarenta   noites  depois ele sentiu fome.

3 καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων  εἶπεν  αὐτῷ Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ,
 e tendo vindo o tentador ele disse a ele Se filho és de Deus, 

 εἰπὲ   ἵνα    οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 4  ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς 
 fala a fim de que  as pedras estas pães se tornem. O qual portanto respondendo 

 εἶπεν     Γέγραπται   Οὐκ ἐπ’  ἄρτῳ μόνῳ  ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, 
ele disse tem sido escrito não sobre pão somente viverá o homem, 

ἀλλ’ ἐπὶ  παντὶ ῥήματι   ἐκπορευομένῳ  διὰ  στόματος  Ιεωα. 
mas sobre toda pronunciação  vindo   através  boca  de Jeová.

5 Τότε  παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν,
 Então  leva junto  ele o Diabo  para a  santa cidade,

 καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
 e coloca  ele sobre o parapeito do templo, 

6 καὶ   λέγει    αὐτῷ Εἰ Υἱὸς   εἶ   τοῦ Θεοῦ, 
 e  ele está dizendo a ele Se filho você é  de  Deus,

βάλε σεαυτὸν  κάτω·  γέγραπται     γὰρ  ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
lança se  para baixo. Tem sido escrito  pois que aos  anjos  dele

 ἐντελεῖται     περὶ   σοῦ καὶ ἐπὶ  χειρῶν  ἀροῦσίν σε,
ele dará ordem concernente você e sobre mãos  carregarão você,

 μή‿ ποτε   προσκόψῃς  πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
 não jamais   bata  contra pedra o  pé  seu. 

7 ἔφη αὐτῷ  ὁ Ἰησοῦς  Πάλιν   γέγραπται    Οὐκ ἐκπειράσεις
 Disse a ele o Jesus novamente tem sido escrito  não tentarás

 Ιεωα τὸν Θεόν  σου.  8 Πάλιν   παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος 
Jeová o  Deus de você.  Novamente levou junto  ele  o Diabo

εἰς  ὄρος   ὑψηλὸν   λίαν,   καὶ δείκνυσιν αὐτῷ  πάσας τὰς βασιλείας 
para montanha   alta   incomum,   e  mostra  a ele todos os reinos

τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 9 καὶ εἶπεν αὐτῷ 
do mundo  e  a glória deles,  e  disse a ele

  Ταῦτά    σοι  πάντα  δώσω, ἐὰν   πεσὼν     προσκυνήσῃς *        μοι. 
estas (coisas) a você tudo darei, se  tendo prostrado que faça um ato de adoração para mim.

10 τότε    λέγει   αὐτῷ  ὁ  Ἰησοῦς   Ὕπαγε,     Σατανᾶ· 
  Então está dizendo  a ele  o  Jesus   Vá indo embora Satanás.

γέγραπται     γάρ  Ιεωα τὸν θεόν   σου  προσκυνήσεις 
tem sido escrito pois Jeová o Deus de você   adorará

καὶ αὐτῷ  μόνῳ      λατρεύσεις.   11 Τότε  ἀφίησιν  αὐτὸν ὁ διάβολος, 
e a ele  somente  prestará serviço sagrado. Então deixou ir  ele o Diabo. 

καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ  διηκόνουν    αὐτῷ.
e  eis  anjos  vieram  e  estavam servindo a ele.

 12 Ἀκούσας   δὲ  ὅτι Ἰωάννης*    παρεδόθη     ἀνεχώρησεν
 tendo ouvido porém que João   tinha sido entregue  ele partiu

 εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 13 καὶ καταλιπὼν   τὴν  Ναζαρὰ   ἐλθὼν
para a Galileia.   E  tendo deixado  a  Nazaré tendo vindo 

  κατῴκησεν    εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν 
começou a residir  em Cafarnaum à beira do mar, 

ἐν ὁρίοις   Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ· 14 ἵνα     πληρωθῇ    τὸ  ῥηθὲν 
nas regiões  de Zebulão e  Naftali.   Para que se cumprisse  a (coisa) falada

   διὰ    Ἠσαΐου  τοῦ προφήτου λέγοντος 15 Γῆ Ζαβουλὼν   καὶ γῆ
por intermédio de Isaías o  profeta dizendo   Terra de Zebulão e terra 

 Νεφθαλίμ,  ὁδὸν  θαλάσσης,   πέραν   τοῦ Ἰορδάνου,
de Naftali, caminho  do mar,  do outro lado  do Jordão,

 Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ
 Galileia das nações!  As pessoas sentadas nas trevas 

 φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ
luz viram grande, e os  sentados em região e 

 σκιᾷ θανάτου  φῶς ἀνέτειλεν  αὐτοῖς.
sombra da morte  luz levantou-se a eles.

17 Ἀπὸ   τότε    ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν 
 De  aquele tempo começou o Jesus  pregando e dizendo 

Μετανοεῖτε,      ἤγγικεν  γὰρ   ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Arrependam-se, tem se aproximado de fato  o reino  dos céus.

 18 Περιπατῶν  δὲ   παρὰ  τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
  Andando  porém ao lado o    mar  da Galileia

 εἶδεν  δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν
 ele viu dois irmãos,  Simão o  chamado  Pedro e André 

 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον  εἰς τὴν θάλασσαν·
 o  irmão  dele, lançando rede de pesca para o   mar. 

 ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς*. 19 καὶ λέγει    αὐτοῖς    Δεῦτε   ὀπίσω  μου, 
eram pois pescadores  E está dizendo a eles  Venham seguir depois de mim,

καὶ ποιήσω ὑμᾶς   ἁλιεῖς*   ἀνθρώπων. 20  οἱ  δὲ   εὐθέως   ἀφέντες
e  farei de vocês pescadores de homens.  Os quais porém imediatamente tendo deixado

 τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς   ἐκεῖθεν εἶδεν 
as  redes seguiram a ele.   E tendo ido de lá  ele viu

ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην
outros dois irmãos, Tiago  o de Zebedeu  e  João

 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν 
 o  irmão dele,  em o barco com Zebedeu  o  pai  deles

καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
consertando  as redes deles. E  chamou  eles. 

 22 οἱ   δὲ  εὐθέως     ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν
  Os quais porém imediatamente deixaram o  barco e o  pai  deles

 ἠκολούθησαν αὐτῷ. 23 Καὶ    περιῆγεν #       ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ,
 seguiram a ele.    E  ele estava indo em volta   em toda a Galileia,

 διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων
 ensinando em as  sinagogas  deles e pregando

 τὸ  εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν 
 as boas notícias do Reino   e  curando toda

νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν   ἐν τῷ λαῷ.
doença e toda enfermidade  em o povo. 

24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ  ἀκοὴ   αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· 
  E  saíram os relatos dele  à  toda a Síria. 

καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς   κακῶς      ἔχοντας
e  traziam   a ele todos os  mal [fisicamente]  tendo

 ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις  συνεχομένους,
várias   doenças e tormentos sendo afligidos

     δαιμονιζομένους   καὶ  σεληνιαζομένους *
 sendo possessos por demônios  e  os controlados pela lua 

 καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 
 e  paralíticos,  e ele curou   eles.

25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ  ὄχλοι  πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
 E  seguiram  a ele multidões muitas de  a  Galileia

 καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ  πέραν    τοῦ Ἰορδάνου.
 e  Decápolis e  Jerusalém  e Judeia  e  do outro lado  do Jordão.Notas: 


9- * προσκυνήσῃς (Verbo no aoristo subjuntivo ativo; 2ºPS) por estar no aoristo, o verbo grego aqui expressa uma ação 
que pode se referir a apenas um ato em dado momento do tempo que é indefinido. Ou seja, apenas um gesto de adoração 
poderia ser um ato de infidelidade de Cristo e um resultado tenebroso para todos nós. 
24- # περιῆγεν: Lit. "ele estava rodeando", o que indica que Jesus pregava em circuito. E relatou: “Desde Jerusalém 
e num circuito até Ilírico, preguei cabalmente as boas novas a respeito do Cristo." Rom. 15:19. Expressões similares ocorrem em 
outros livros inspirados. — Mar. 1:1; Atos 5:42; 1 Cor. 9:12; Fil. 1:27. 
24- *σεληνιαζομένους : Ou "epilépticos". 

 

Anúncios
Os comentários e os trackbacks estão atualmente desativados.

Comentários

 • Queruvim  On 1 jun 2017 at 0:01

  Prezados leitores desta página.

  Pretendo completar todo o chamado Novo Testamento Interlinear e depois fornecer em formato eletrônico bem formatado em arquivos ePUB ou PDF. Provavelmente ePUB. Se for um eBook ou algo assim será formidável não acham? Conto com as críticas e sugestões de todos para este trabalho. Porém, não vou fornecer a interlinear gratuitamente, em vista do grande esforço pessoal envolvido na publicação de uma obra desse tipo. Há momentos em que uma palavra demanda uns 10 minutos ou mais de pesquisa. Isso porque esta é conhecida! Imagine então o tempo e energia que demandará a tradução de todos os 27 livros do “Novo Testamento”! Não pensem que é um trabalho de copiar e colar…nada disso! Faço uma tradução versículo por versículo olhando o gênero dos artigos, substantivos, casos gramaticais e tempo verbal. Dou atenção ao aoristo entre muitos outros detalhes na hora de verter uma palavra. Estou usando o texto crítico. Pretendo remover textos que não estavam nos originais e que todos já sabem que é assim. Uma grande tarefa de fato e responsabilidade! Observe por exemplo, como eu traduzi a palavra grega batismo…foi vertida “imersão” ou “imergir”. Isso demonstra a característica puramente interlinear deste trabalho e a originalidade que este deverá oferecer! Espero que eu consiga fazer um bom trabalho e concluir essa e outras traduções que pretendo fazer, se Jeová me permitir.
  Agradeço o apoio de todos vocês. Como sabem, estou solo nesta empreitada e suas observações serão de grande valia,

  Do Autor da Página TRADUÇÃO DO NOVO MUNDO DEFENDIDA!

  Rubens Oliveira

  Curtir

 • KL  On 2 jun 2017 at 10:06

  Eu só tenho um pedido Queruvim……Ao invés de colocar no texto interlinear Senhor como tradução literal de κυριος quando ele se referi ao criador porque não usar ali o nome próprio do criador ou mesmo o tetragrama …..

  Curtir

 • Queruvim  On 2 jun 2017 at 12:32

  Colocar o Nome de Deus como tradução literal do substantivo Kurios é um erro. Eu posso fazer isso em um texto paralelo que não seja a “interlinear”.

  Curtir

 • Vagner  On 2 jun 2017 at 14:20

  Então já que não será distribuída de forma gratuita, aproveito para repetir aquilo que eu gostaria de ver em uma interlinear para comprar: eu, me colocando na pele de um leigo em língua grega, eu gostaria que além da tradução interlinear literal TAMBÉM houvesse uma transliteração FONETICA de cada palavra. Isso ajudaria em muito no caso de uma pessoa citar uma palavra grega em um debate falado, ao invés do debate escrito, onde basta colar a palavra em grego sobre a qual se está tratando.

  Curtir

 • Queruvim  On 2 jun 2017 at 15:10

  Vagner, obrigado pelas sugestões a partir do que considera um ponto de vista de muitos. Vou avaliar isso visto que seria um trabalho dobrado. Mas claramente didático.

  Curtir

 • KL  On 3 jun 2017 at 22:16

  Muito obrigado Queruvim é admirável seu trabalho!

  Curtir

 • KL  On 10 jun 2017 at 16:22

  Olá Queruvim eu tenho uma sugestão, acredito que como já foi mencionado que a transliteração sereia claramente didática ;talvez tão útil ou até mais que ela seria indicar a forma como a palavra no texto pode ser encontrada no dicionário.Logo abaixo talvez em fonte menor a forma léxica possa ser indicada.

  Curtir

 • NOÉ  On 11 jun 2017 at 0:35

  QUE MARAVILHA, O NOME DE DEUS APARECE NESSA VERSÃO COMO Ιεωα ( IEOÁ ) !! O IRMÃO ESTÁ CIENTE DE QUE ESSA OPÇÃO VAI RESULTAR EM MUITAS CONDENAÇÕES POR PARTE DE OPOSITORES, NÃO VAI ??? O QUE RESPONDERÁ A ELES ?? ELES VÃO DIZER QUE NO ORIGINAL ESTÁ “Kyrius” e não “Ieoá” !

  Curtir

 • Queruvim  On 11 jun 2017 at 0:47

  Não existem originais. É uma das informações que terei que lembrar-lhes!

  Curtir

 • NOÉ  On 11 jun 2017 at 0:52

  “PÉRAÍ!” A APARÊNCIA DA PÁGINA MUDOU , OU É UM TESTE ??!!

  QUE LEGAL!!!!! ENTÃO VOU TESTAR AS FUNÇÕES AQUI NO COMENTÁRIO, QUE PERMITE COLOCAR AS PALAVRAS EM

  NEGRITO
  ITÁLICO

  CITAÇÃO

  EM TEMPO:
  IRMÃO RUBENS, SE POSSÍVEL SERIA MELHOR PARA A LEITURA DE SEU SITE QUE A COR DO FUNDO DA PÁGINA SEJA MAIS PUXADA PARA A COR CINZA CLARO, PORQUE O FUNDO BRANCO DÓI AS VISTAS SE FICARMOS OLHANDO PRA TELA POR MUITO TEMPO.
  DÁ PARA O IRMÃO MUDAR A COR DO FUNDO DA PÁGINA ?

  Curtir

 • NOÉ  On 13 jun 2017 at 13:25

  NOVIDADE NO JW: A ORGANIZAÇÃO ACABA DE DISPONIBILIZAR NO SITE A TRADUÇÃO INTERLINEAR DAS ESCRITURAS CRISTÃS. SERÁ QUE ESSE É SÓ O PRIMEIRO PASSO PARA TAMBÉM APARECEREM AS TRADUÇÕES EM OUTROS IDIOMAS ??
  https://www.jw.org/en/publications/bible/kingdom-interlinear-greek-translation/books/

  Curtir

 • Queruvim  On 13 jun 2017 at 16:12

  É bem possível que sim!

  Curtir

 • Welber  On 8 out 2017 at 4:26

  Qual versão grega o senhor usa? Westcott, Nestlé…

  Curtir